Nemokamas pristatymas į DPD paštomatus užsakymams virš 50€ 🚚📦

Modux
0
0
0

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Šiose prekių pirkimo-pardavimo elektroninės parduotuvės modux.lt taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytą reikšmę:

1.2 „Pardavėjas“ reiškia MB „Modus E-Commerce“, juridinio asmens kodas 306118624, registruotos buveinės adresas Šilutės pl. 21A, Klaipėda LT-91107, mažają bendriją registruotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT100015295418. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“. 

1.3 „Elektroninė parduotuvė“ reiškia elektroninę parduotuvę www.modux.lt, kurioje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, yra parduodamos Pardavėjo prekės.

1.4 „Paskyra“ reiškia Pirkėjo, kaip Elektroninės parduotuvės vartotojo, paskyrą, skirtą apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje.

1.5 Sutartis“ reiškia tarp Pirkėjo ir Pardavėjo per Elektroninę parduotuvę sudaromą platinamų prekių nuotolinio pirkimo-pardavimo sutartį. 

1.6 „Pirkėjas“ reiškia: 1) fizinį asmenį, pasiekusį pilnametystę ir kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametį asmenį nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintį tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinį asmenį.

1.7 “Taisyklės” reiškia šias Prekių pirkimo-pardavimo elektroninės parduotuvės modux.lt taisykles, kurios taikomos kiekvienam pirkėjo apsipirkimui elektroninėje parduotuvėje ir kiekvienai tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaromai pirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.8 „Užsakymas“ reiškia Pirkėjo pateikiamą Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje platinamų Prekių užsakymą.

1.9 “Vartotojas” reiškia asmenį, kurį, pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas, laikoma vartotoju. Tai yra fizinis asmuo, siekiantis sudaryti ar jau sudaręs sutartį su pardavėju dėl tikslų, nesusijusių su jo verslu, prekyba, amatu ar profesija (vartojimo tikslais).

1.10 „Verslininkas“ reiškia fizinį asmenį arba juridinį asmenį ar kitą organizaciją, ar jų padalinį, savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslais siekiančius sudaryti ar sudarančius su Pardavėju Sutartis, įskaitant asmenis, veikiančius verslininko vardu arba jo naudai. Juridinis asmuo gali būti laikomas verslininku neatsižvelgiant į jo dalyvių teisinę formą. Verslininkas nėra laikomas Vartotoju ir jam netaikomi Vartotojų teises nustatantys teisės aktai.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios taisyklės taikomos kiekvienai tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaromai sutarčiai. Prieš pateikdamas užsakymą, pirkėjas privalo susipažinti su taisyklėmis ir privatumo politika (taisyklės 3.1 punktas), įsitikinti, kad jų sąlygos jam yra suprantamos ir priimtinos, bei tai patvirtinti užsakymo pateikimo metu. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jei pirkėjas, prieš pateikdamas užsakymą, nesusipažino su taisyklėmis ir privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

2.2. Šių taisyklių dalyse Nr. 3 “Asmens duomenų tvarkymas”, Nr. 8 “Teisė atsisakyti sutarties. Prekių grąžinimas” ir Nr. 9 “Netinkamos kokybės prekių grąžinimas” netaikomos pirkėjui, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nėra pripažįstamas vartotoju. Santykiuose tarp pirkėjo, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra pripažįstamas verslininku, ir pardavėjo tokiam pirkėjui netaikomos taisyklių dalių apimtyje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytomis bendrosiomis pirkimo-pardavimo sutarčių nuostatomis bei kitomis komercinius santykius tarp verslininkų nustatančiomis teisės normomis. Nei viena šių taisyklių nuostata neturi būti suprantama kaip suteikianti pirkėjui, kuris yra verslininkas, papildomų teisių, kurios savo esme suteikiamos tik pirkėjui, kuris yra vartotojas (nebent aiškiai priešingai nurodyta šiose taisyklėse).

2.3. Sutartys elektroninėje parduotuvėje sudaromos elektronine forma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis.

2.4. Pirkėjas, pirkdamas elektroninėje parduotuvėje ir pažymėjęs varnelę prie teiginio “Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis ir privatumo politika”, patvirtina, kad su šiomis taisyklėmis ir privatumo politika susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui patvirtinus taisykles, jos tampa neatskiriama sutarties dalimi. Jei pirkėjas nesutinka su taisyklėmis bei privatumo politika, užsakymo tęsti ir užsakyti prekių iš elektroninės parduotuvės negalima ir pardavėjas neprisiima jokio atsakomybės pirkėjo atžvilgiu.

2.5. Pardavėjas, pateikdamas pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute), naudojasi pardavėjo pateikta kontaktine informacija ir duomenimis. Už teisingus duomenis ir kontaktinės informacijos pateikimą pardavėjui atsakingas pats pirkėjas. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų ir kontaktinės informacijos netikslumo.

2.6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visoms po paskelbimo naujai sudaromoms sutartims.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pardavėjas tvarkydamas asmens duomenis laikosi reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

3.2. Pardavėjas tvarko pirkėjo asmens duomenis vadovaujantis privatumo politika. Prieš pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje, pirkėjas privalo susipažinti su privatumo politika, įsitikinti, kad visos privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos, bei tai patvirtinti užsakymo pateikimo metu, kaip nurodyta taisyklių 2.4 punkte.

4. Sutarties sudarymas

4.1. Esminė sąlyga sutarties tarp pirkėjo ir pardavėjo sudarymui yra pardavėjo užsakymo patvirtinimas. Pirkėjas, pasirenkantis norimą prekę elektroninėje parduotuvėje, susipažįsta ir sutinka su šiomis taisyklėmis, sudeda prekių krepšelį, nurodo savo duomenis, kontaktinius duomenis bei prekės pristatymo adresą, taip pat pasirenka mokėjimo būdą. Gavęs užsakymą, pardavėjas informuoja pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) apie užsakymo gavimą ir priskiria jam užsakymo numerį. Tačiau šis pranešimas dar nelaikomas užsakymo patvirtinimu. Gavęs užsakymą, pardavėjas tikrina, ar užsakytą prekę bus galima pateikti pagal nurodytas sąlygas, ir tik po gavimo patvirtinimo iš tiekėjo, kad užsakytą prekę bus galima gauti, pardavėjas išsiunčia pirkėjui pranešimą (elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis, pvz., skambučiu ir/arba SMS žinute) su užsakymo patvirtinimu. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pardavėjas patvirtina užsakymą. Jei pardavėjas nepatvirtina užsakymo, sutartis laikoma nesudaryta. Jeigu pirkėjas jau sumokėjo už prekę, o užsakymas nebuvo patvirtintas, pardavėjas per 3 darbo dienas nuo atitinkamo pranešimo dienos grąžins sumokėtą sumą.

5. Prekės. Prekių kaina

5.1. Elektroninėje parduotuvėje pateikti prekių vaizdai skirti tik iliustracijos tikslams. Pardavėjo parduodamos prekės dydis, forma, spalva ar kiti parametrai gali skirtis nuo realios prekės dėl pirkėjo prietaiso ypatybių ar kitų techninių priežasčių.

5.2. Visas prekes, pateiktas elektroninėje parduotuvėje, galima įsigyti, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jei po užsakymo patvirtinimo paaiškėja, kad pardavėjas negali dėl aplinkybių parduoti užsakytos prekės (pavyzdžiui, prekės nepakanka sandėlyje arba dėl tiekimo sutrikimų), pardavėjas nedelsiant informuoja pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir užsakymo vykdymas nutraukiamas. Tokiu atveju, jei pirkėjas jau sumokėjo už prekę, pardavėjas per 3 darbo dienas nuo pranešimo dienos grąžina sumokėtą sumą.

5.3. Jei dėl svarbių aplinkybių pardavėjas negali pristatyti užsakytos prekės, jis gali pasiūlyti pirkėjui panašią prekę arba analogišką alternatyvą. Jei naujai pasiūlyta prekė yra brangesnė, skirtumą apmoka pirkėjas. Jei naujai pasiūlyta prekė yra pigesnė, pardavėjas grąžina pirkėjui skirtumą. Jei pirkėjas nesutinka su pasiūlyta alternatyva, pardavėjas per 3 darbo dienas grąžina pirkėjui sumokėtus pinigus (jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas).

5.4. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neveiks jau sudarytų sutarčių. Prekių kaina gali būti keičiama tik išskirtiniais atvejais, tokiems kaip informacinės sistemos klaida, akivaizdžios klaidos ištaisymas ar kitos objektyvios priežastys. Jei pardavėjas nustato, kad prekių kaina buvo klaidinga, jis nedelsdamas informuoja pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir suteikia galimybę pakoreguoti užsakymą pagal naują kainą. Jei pirkėjas nepakoreguoja užsakymo pagal naują kainą, pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą ir nutraukti sutartį. Jei pirkėjas jau sumokėjo už prekę, pardavėjas per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie kainos pakeitimą grąžina sumokėtą sumą.

5.5. Jei užsakymas patvirtinamas, bet pirkėjas nėra pilnai apmokėjęs prekės kainos, pardavėjas gali pareikalauti išankstinio apmokėjimo. Pardavėjas informuoja pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) apie tokius reikalavimus ir pristato prekę tik po išankstinio apmokėjimo. Jei pirkėjas atsisako išankstinio apmokėjimo, užsakymas nutraukiamas, o sudaryta sutartis laikoma vienašališkai nutraukta nemokant kompensacijų.

6. Prekių pristatymas

6.1. Informacija apie prekių siuntimo ir pristatymo terminus turi tik orientacinį pobūdį ir nėra laikoma privaloma Pardavėjui ar garantuojama Pirkėjui.

6.2. Pirkėjas užsakydamas prekes gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų, nurodytų elektroninėje parduotuvėje.

6.3. Jei Pirkėjas pasirenka DPD kurjerių paslaugą pristatyti prekes į namus:

6.3.1. Pirkėjas turi nurodyti tikslų pristatymo vietos adresą.
6.3.2. Prekes gavęs iš kurjerio, Pirkėjas turi pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą ar asmens tapatybės kortelę). Jei prekę atsiima kitas asmuo, Pirkėjas nurodo jo vardą ir pavardę užsakymo metu.
6.3.3. Pirkėjas, gavęs prekes, turi patikrinti, ar siunta nėra pažeista ir tik tada pasirašyti kurjeriui patvirtinimo formą.
6.3.4. Jei prekės sveria daugiau nei 30 kg, Pirkėjas turi pats pasirūpinti prekių nešimu iki pristatymo vietos arba užsisakyti papildomą paslaugą, kad prekes būtų pristatyta į namus.
6.3.5. Papildomos paslaugos, tokios kaip prekių nešimas į pastatą, nėra įskaičiuotos į pristatymo į namus mokestį ir gali būti užsakytos papildomai.
6.3.6. Didžiausias atsiskaitymo suma grynaisiais yra 999,99 Eur.
6.3.7. Jei Pirkėjas negali atsiimti prekės numatytu laiku arba adresu, jis gali keisti pristatymo datą ir vietą per nuorodą SMS žinutėje arba susisiekti su klientų aptarnavimu.

6.4. Jei Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą į paštomatus:

6.4.1. Prekių sveriančių mažiau nei 30 kg galima atsiimti Omniva ir LP EXPRESS paštomatuose arba DPD Pickup paštomatuose. Sunkesnės prekės į šiuos paštomatus nėra pristatomos.
6.4.2. Siunta turi būti atsiimta per tam tikrą dienų skaičių nuo pranešimo apie galimą atsiėmimą dienos.

6.5. Prekės nuosavybės teisė ir rizika perduodamos Pirkėjui, kai prekės yra perduodamos arba jo nurodytam asmeniui. Jei Pirkėjas pasirenka vežimo paslaugą, rizika perduodama jam.

6.6. Pirkėjas privalo patikrinti prekės būklę ir turinį atsiimdamas ją. Jei prekė yra pažeista, tai turi būti nurodyta pristatymo aktu.

6.7. Jei prekė yra nepažeista, tačiau jos pažeidimai pastebimi vėliau, Pirkėjas gali atsisakyti sutarties ar kreiptis į pardavėją su reikalavimais dėl prekės kokybės.

7. Apmokėjimas

7.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
7.2. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadelės, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

7.3. Grynaisiais pinigais iki 999,99 eur. arba kreditine kortele prekių gavimo per kurjerius metu.

8. Teisė atsisakyti Sutarties. Prekių grąžinimas

8.1. Pirkėjas (Vartotojas), nenurodydamas jokios priežasties, turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties per 14 kalendorinių dienų šį terminą skaičiuojant nuo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalyje nurodyto momento. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

8.2. Apie Sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (ją galima rasti Elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekių grąžinimas“) arba pateikdamas aiškų ir nedviprasmišką pareiškimą, kuriame išdėstytas Pirkėjo sprendimas atsisakyti Sutarties. Tinkamai ir pilnai užpildyta ir pasirašyta pavyzdinė sutarties atsisakymo forma arba Pirkėjo pareiškimas turi būti siunčiami paštu, adresu: MB Modus E-Commerce, Šilutės pl. 21A, LT-03123, Klaipėda, arba siunčiami elektroniniu paštu toliau nurodytu elektroninio pašto adresu: pagalba@modux.lt. Kartu su pareiškimu dėl Sutarties atsisakymo Pirkėjas turi pateikti prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą.

8.3. Pirkėjui atsisakius sudarytos Sutarties, Pardavėjas grąžina jam visas už prekę sumokėtas sumas, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Pirkėjui pasirinkus ne Pardavėjo siūlytą pigiausią prekės standartinio pristatymo būdą), per 14 kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjui buvo perduotas Pirkėjo pranešimas, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, per 14 kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Sumokėtų pinigų grąžinimas atliekamas tokiu pačiu mokėjimo būdu, kuriuo Pirkėjas apmokėjo už užsakytą prekę, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip.

8.4. Pirkėjas padengia kokybiškų prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.

8.5. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Grąžinama prekė turi būti kokybiška, nepraradusi prekinės išvaizdos (su nepažeistomis apsauginėmis plėvelėmis, autentiškomis etiketėmis), nenaudota. Grąžinama prekė iki grąžinimo turi būti laikoma saugiai, grąžinama originalioje pakuotėje, su visomis komplekto dalimis. Kartu turi būti grąžinamos ir kartu su Preke gautos dovanos.

9. Netinkamos kokybės prekių grąžinimas

9.1. Netinkamos kokybės prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsnius bei 2021 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 90 patvirtintas “Mažmeninės prekybos taisyklėse”. Tai yra numatyta atvejais, tvarka ir sąlygomis.

9.2. Pardavėjas privalo atsakyti už prekės trūkumus, kurie išryškėja per 2 metus nuo prekės perdavimo Pirkėjui.

9.3. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis.

9.4. Jei Pardavėjas parduoda netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas gali per garantinį laikotarpį reikalauti:
9.4.1. Be jokio atlygio ir per protingą laikotarpį, kad Pardavėjas pašalintų prekės trūkumus, jei tai yra įmanoma.
9.4.2. Gautos prekės pakeitimo į analogišką tinkamą kokybės prekę.
9.4.3. Pirkimo kainos sumažinimo proporcingai trūkumui atsižvelgiant.
9.4.4. Sumokėtos kainos grąžinimo ir sutarties nutraukimo.

9.5. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 9.4 punkte nurodytų teisių gynimo būdų. Pasirinkdama vieną iš teisių gynimo būdų, Pirkėjas turi pranešti apie savo pasirinkimą grąžindamas prekę. Jei Pirkėjas pasirinko vieną iš teisių gynimo būdų, Pardavėjas negali įgyvendinti kitų būdų, tačiau gali pasiūlyti alternatyvų būdą.

9.6. Jei keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo apsiskaičiuoti pagal naują prekių kainų tarifą, galiojantį keitimo momento.

9.7. Pardavėjas turi grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą kainą nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės grąžinimo dienos. Grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

9.8. Norint grąžinti netinkamos kokybės prekes, Pirkėjas privalo pateikti prašymą Pardavėjui laisvos formos laišku, kuriame nurodoma prekės kokybės trūkumo priežastis. Prie prašymo pridedamas prekės įsigijimo patvirtinantis dokumentas ir garantijos dokumentas (jei yra išduotas).

10. Kitos nuostatos

10.1. Šios Taisyklės yra pagrįstos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, ir joms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Šios Taisyklės negalioja kaip ribojančios ar pažeidžiančios Pirkėjo (Vartotojo) teises, kurios numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

10.3. Jei bet kuri šių Taisyklių nuostata yra teisėtai pripažinta netinkama, negaliojančia arba negalima įgyvendinti teismo sprendimu, tai neturės įtakos kitoms Taisyklėms, kurios išliks galioti visapusiškai. Jei šių Taisyklių nuostata yra teisėtai pripažinta tik iš dalies netinkama, negaliojanti ar neįgyvendinama, ji išliks galiojanti toje apimtyje, kurioje ji nebuvo teisėtai pripažinta netinkama, negaliojanti ar neįgyvendinama.

10.4. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šių Taisyklių ar susiję su jomis, bus galutinai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nustatyta tvarka.

10.5. Visi ginčai, kurie kyla tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, bus sprendžiami derybų būdu. Pirkėjų pretenzijos bus apsvarstomos, ir Pardavėjas turi pateikti atsakymus į pretenzijas per 14 kalendorinių dienų nuo jų gavimo. Jei Pardavėjas atsisako tenkinti Pirkėjo reikalavimus, kurie yra pripažįstami teisėtais Vartotojo teisės aktuose, Pirkėjas gali pasirinkti kitus ginčo sprendimo būdus, nurodytus 10.6 punkte. Jei Pardavėjas atsisako tenkinti Verslininko reikalavimus, visi ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pardavėjo registracijos vietą.

10.6. Jei Pirkėjas (Vartotojas) nori pateikti prašymą ar skundą dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas: tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 2626751, internetinė svetainė: www.vvtat.lt) arba naudotis Europos Sąjungos internetiniu ginčų sprendimo platformu EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.